Verzuim en leerplichtwet

Schoolverzuim en Leerplichtwet

 1. Leerplicht
  Iedere jongere is volledig leerplichtig vanaf de 1e schooldag van de maand na de 5e verjaardag tot aan het einde van het schooljaar waarin de jongere 16 jaar wordt.
 1. Kwalificatieplicht
  Na het laatste schooljaar van de leerplicht begint de kwalificatieplicht. Met de kwalificatieplicht wordt de leerplicht verlengd tot de dag dat de jongere een startkwalificatie heeft gehaald, of tot de dag dat de leerling 18 jaar wordt. Een startkwalificatie is een afgeronde havo/vwo-opleiding of mbo- diploma niveau 2 of hoger.
 1. Ongeoorloofd verzuim
  Hiervan is sprake als een op een school ingeschreven leer- of kwalificatieplichtige leerling ongeoorloofd afwezig is. Voor onze school zijn de volgende soorten ongeoorloofd verzuim het meest relevant:
 • Wettelijk te melden verzuim van meer dan 20 lesuren in 4 weken
  Scholen zijn wettelijk verplicht om verzuim te melden aan de leerplichtambtenaar bij een ongeoorloofde afwezigheid van 16 uur of meer in een periode van 4 weken.
 • Overig verzuim
  Een leerplichtige die minder dan de wettelijke termijn – 16 uur in 4 weken – verzuimt, maar wel lesuren of dagdelen overslaat, begint te verzuimen. De school is in eerste instantie verantwoordelijkheid voor aanpak van het verzuim. Een voorbeeld van overig verzuim is regelmatig te laat komen. Als de door de school genomen maatregelen niet helpen mag de school melding doen aan de leerplichtambtenaar. De leerplichtambtenaar kan de ouders en de leerling preventief oproepen om ze te wijzen op de mogelijke consequenties van doorgaan met te laat komen.
  Onder overig verzuim valt ook verzuim dat samenhangt met achterliggende problemen van de leerling. Een voorbeeld van dit verzuim is een leerling die regelmatig verzuimt omdat hij of zij binnen het gezin zorgtaken op zich neemt waardoor onvoldoende tijd voor school overblijft. Ook hierbij geldt dat het verzuim soms niet aan de wettelijke termijn van 16 uur van 4 weken komt, maar de school wel een melding kan doen.
 • Luxe verzuim
  Er is sprake van luxe verzuim als een leerplichtige leerling buiten de schoolvakanties om op vakantie gaat. Scholen zijn verplicht dit te melden bij de leerplichtambtenaar.
 1. Geoorloofd Verzuim
  We onderscheiden de volgende vormen van geoorloofd verzuim:
 • Verzuim op basis van een ziekmelding
  Als een leerling ziek is, dan is hij of zij geoorloofd afwezig. De school zal hiervan geen melding doen aan de leerplichtambtenaar, maar registreert de ziekmelding wel in Magister. Op het moment dat het ziekteverzuim bovengemiddeld is, zorgt de school ervoor deze leerling zo snel mogelijk in begeleiding wordt genomen door de GGD om de oorzaak te achterhalen. Mocht worden vermoed dat het verzuim ongeoorloofd is dan brengt de school de leerplichtambtenaar op de hoogte van het verzuim en de achterliggende problematiek.
 • Verzuim op basis van verleend verlof
  Vakantieverlof wegens de specifieke aard van het beroep van een van de ouders is verlof waarbij de jongere vrijgesteld wordt van geregeld schoolbezoek. Dit verlof kan slechts eenmaal per schooljaar worden toegekend voor maximaal 10 schooldagen. Ouders moeten aantonen dat zij alle schoolvakanties niet in staat zijn om een aaneengesloten periode van 14 dagen als gezin op vakantie te kunnen wegens de aard van het beroep. De directeur (of teamleider) geeft wel of geen toestemming. Toestemming kan nooit worden verleend in de eerste 2 weken na de zomervakantie.
 • Verzuim op basis van gewichtige omstandigheden
  De leerplichtambtenaar of de directeur/teamleider van de school kan op grond van ‘gewichtige omstandigheden’  (een buiten de wil van ouder/ leerling gelegen omstandigheid) een tijdelijke vrijstelling voor schoolbezoek verlenen. De ouder dient een verzoek in (via formulier buitengewoon verlof) en toont aan welke gewichtige omstandigheden er zijn, waardoor de leerling de school tijdelijk niet kan bezoeken. Betreft de vrijstelling meer dan 10 schooldagen dan beslist de leerplichtambtenaar.

 

Scroll to top