Schoolgids

1. Inleiding

Dit is de digitale schoolgids van OSG Hugo de Groot voor het schooljaar 2018-2019. In dit document vindt u veel informatie over onze school, variërend van de visie op onderwijs tot allerlei praktische zaken. Voor actuele informatie en de laatste nieuwtjes verwijs ik u graag naar onze website: www.osghugodegroot.nl.  Daar vindt u ook een agenda, waarin alle relevante data van dit schooljaar zijn opgenomen.  Deze schoolgids probeert een zo goed mogelijk beeld te geven van wat voor soort school de Hugo de Groot wil zijn. Hierover leest u meer in de hoofdstukken over de kenmerken van de school, het onderwijs en de leerlingbegeleiding. De schoolgids geeft natuurlijk niet op alle vragen antwoord. Neem gerust contact met ons op, als u meer of andere informatie wilt. Laat ons vooral ook weten als er kritiek is of bezorgdheid. We willen het graag horen als er iets verkeerd is gegaan, zodat we daar van kunnen leren.  Wij stellen hoge eisen en verlangen van de leerlingen een actieve leerhouding. De Hugo vraagt veel maar geeft ook veel. Het is een school met ambitie: een ambitieus team, ambitieuze leerlingen, een school waar elke leerling het naar zijn zin heeft en tevreden is over het onderwijs. Ik wens alle leerlingen, hun ouders  en alle medewerkers van de Hugo de Groot een succesvol en inspirerend schooljaar 2018-2019.

Bram van Welie

directeur

2. Gegevens van de school, het bestuur en de inspectie

Bezoekadres: Nachtegaalplein 53,Gebouw_1
Postadres: Postbus 54121
Telefoon: 010-2831166
Mail: secretariaat@osghugodegroot.nl
Website: www.osghugodegroot.nl
Bankrekening: NL60RABO0146964063

Directie

Dhr. A. van Welie                 directeur                                                              b.van welie@osghugodegroot.nl

Mw. V.van Duijl                    afdelingsleider mavo                                         v.vanduijl@osghugodegroot.nl

Dhr. M.Buijtendijk               afdelingsleider havo/vwo                                m.buijtendijk@osghugodegroot.nl

Dhr. V. van der Voordt        afdelingsleider ISK                                          c.vandervoordt@osghugodegroot.nl

Administratie                     

Mw. M. van Deursen          algemene zaken, directiesecretariaat            m.vandeursen@osghugodegroot.nl

Mw. J.Satter                         financiën en leerlingadministratie                j.satter@osghugodegroot.nl

Bestuur

OSG Hugo de Groot valt onder de Stichting Bestuur Openbaar Onderwijs Rotterdam (BOOR), met de heer H.W.M. van Blijswijk als voorzitter van het College van Bestuur. Het adres van de Stichting BOOR is: Postbus 23058, 3001 KB Rotterdam. Website: www.stichtingboor.nl, telefoon 010-2540801.

Inspectie

De Inspectie van het Onderwijs is elektronisch bereikbaar via het contactformulier op de website. Voor vragen over het onderwijs kunt u ook bellen met Informatie Rijksoverheid op nummer 1400 (bereikbaar op werkdagen tussen 8.00 en 20.00 uur, lokaal tarief). De vertrouwensinspecteur voor klachten over seksuele intimidatie is te bereiken via telefoonnummer 0900-1113111 (tijdens kantooruren, lokaal tarief).

Personeel

Op de website van de school (www.osghugodegroot.nl) vindt u de namen van alle personeelsleden, de mentoren per klas en hun mailadressen.

Schoolondersteuningsteam

Mw. M.Minderman             zorgcoördinator                                                 m.minderman@osghugodegroot.nl

Mw. M.Goossens                 intern begeleider                                                m.goossens@osghugodegroot.nl

Mw. D. de Jong                    schoolmaatschappelijk werk                          d.dejong@osghugodegroot.nl

Mw. M.Simons                     jeugdverpleegkundige                                      m.simons@cjgrijnmond.nl

Mw. I.Ramos                         leerplichtambtenaar                                         m.ramos@rotterdam.nl

3. Belangrijkste kenmerken van de Hugo de Groot

Kwaliteit

Op de Hugo de Groot is het onderwijs van hoge kwaliteit. Dat komt tot uiting in de lessen: docenten geven hoogwaardig onderwijs met moderne leermiddelen. De docent heeft de regie in de klas. De lessen zijn gestructureerd, de leerlingen weten waar ze aan toe zijn, de docent inspireert, zorgt voor een goed werkklimaat in de les, met een prettige sfeer. De docenten zijn makkelijk benaderbaar voor de leerlingen, zij stellen hoge eisen maar zijn ook altijd bereid te helpen wanneer leerlingen moeite hebben met de lesstof. De kwaliteit komt ook tot uiting in de resultaten: de laatste jaren bijna altijd tussen de 95 en 100% geslaagden, zowel in de mavo, de havo als het vwo.

Taalbeleid

Voor veel van onze leerlingen is taal een moeilijk vak. Tegelijkertijd is het een heel belangrijk onderdeel omdat de taalvaardigheid bij alle vakken een grote rol speelt. Dat is de reden dat we de leerlingen in alle leerjaren meer Nederlands geven dan gebruikelijk, in de meeste leerjaren 5 of 6 uur per week. Daarbij geven we de meeste aandacht aan leesvaardigheid en schrijfvaardigheid. We zorgen dat de leerlingen over een uitgebreide woordenschat beschikken. Om de voortgang te bewaken en in te kunnen grijpen wanneer de leerlingen onvoldoende vorderingen maken toetsen we heel regelmatig en gebruiken daar testen voor die ons in staat stellen de resultaten te vergelijken met de landelijk vastgestelde (referentie)niveaus.

Leerlingen lezen veel (fictie en non-fictie) met als doel de grote hoeveelheden tekst die nu en in de toekomst dagelijks op ze afkomen, zo effectief mogelijk te leren gebruiken. Bovendien draagt het bij aan de kennis van de wereld en het verruimen van hun horizon.

Veilig

We hechten grote waarde aan een veilig leerklimaat voor onze leerlingen. Ze mogen zichzelf zijn, ze gedragen zich fatsoenlijk en hebben oog voor hun medeleerlingen. Wanneer er gepest wordt, maken we daar veel werk van. Docenten en leerlingen gaan onderling respectvol met elkaar om. De mentoren besteden veel aandacht aan goede omgangsvormen en een goede relatie tussen de leerlingen binnen de klas en de school.

Zorgzaam

We laten onze leerlingen niet vallen. Docenten, mentoren en het zorgteam helpen leerlingen met de leerstof als het even te lastig is maar ook als ze het sociaal-emotioneel moeilijk hebben. We nemen de tijd voor ze, overleggen graag en veelvuldig met de ouders en doen ons uiterste best elk kind op een prettige manier aan de eindstreep (het diploma) te krijgen. In de onderbouw zijn er per week twee lesuren gepland waar de leerlingen een vak kunnen doen waar ze moeite mee hebben (of ze kiezen juist een vak waar ze nog meer van willen weten).

Wetenschap en Onderzoek

We hechten eraan de leerlingen al op jonge leeftijd in aanraking te brengen met de wetenschap. Vandaar dat we in de leerjaren 1 t/m 3 in het havo/vwo elke week een blokuur Wetenschap en Onderzoek (W&O) op het rooster hebben staan. De leerlingen volgen per jaar drie modules van ongeveer 12 weken over zeer uiteenlopende thema’s zowel in de bèta-, de alfa- als de gammahoek. Voornaamste doel: de leerlingen leren onderzoek te doen. Het bevordert de nieuwsgierigheid en leergierigheid en legt de basis voor de sector- en profielwerkstukken die de leerlingen aan het eind van hun schoolloopbaan moeten maken.

Cultuur

In de onderbouw hebben de leerlingen elke week een blokuur ‘cultuur’. We bieden in deze lessen een zo breed mogelijk pakket aan culturele, kunstzinnige en creatieve vakken. Dat doen we in negen modules van ongeveer 12 weken zodat alle leerlingen in de loop van de eerste drie schooljaren in aanraking komen met een veelheid aan cultuuruitingen: muziek, drama, dans, tekenen/schilderen, driedimensionale kunst, mode en kleding, film, foto en architectuur.

Formula 1 in Schools en Lego League

Leerlingen hebben de mogelijkheid mee te doen aan Formula 1 in schools: een internationaal lesprogramma waarbij leerlingen een formule 1-auto maken. Zo leren zij programmeren, digitaliseren en leren ze hoe de aerodynamica werkt.

Leerlingen kunnen er ook voor kiezen mee te doen aan Lego League, een lesprogramma waarin ze worden uitgedaagd om de rol van techniek en technologie te onderzoeken aan de hand van verschillende opdrachten die alle als opbouw hebben: ontwerp, bouw en programmeer een robot van Lego. Ze doen dit met behulp van de software van het Lego Mindstorms@ system. Leerlingen doen zowel bij F-1 als bij Lego League mee met (inter)nationale wedstrijden.

Steun- en verrijkingslessen

Twee uur per week kunnen leerlingen in de onderbouw voor een ‘verrijkingsvak’ kiezen waar ze extra worden uitgedaagd in een vak dat hen interesseert en waar ze extra hun best voor willen doen. Of ze kunnen kiezen voor bijles in een vak waar ze het juist moeilijk mee hebben om extra uitleg te krijgen.

Drie projectdagen per jaar

Drie keer per jaar hebben we een projectdag voor alle leerlingen. Met als doel om buiten school te leren, de theorie van de lessen te koppelen aan de praktijk, vakoverstijgend bezig te zijn en de omgeving van de school (heel Rotterdam) te leren kennen.

ICT en Design

In de loop van het schooljaar ontwikkelen we in samenspraak met het Grafisch Lyceum een ‘stream’ voor leerlingen die geïnteresseerd zijn in allerlei toepassingen van de computer met de nadruk op programmeren en design. Deelname van de leerlingen is vrijwillig. Deze lessen worden onder schooltijd gegeven.

4. Informatie op de website

Op de website van onze school, www.osghugodegroot.nl, vindt u alle informatie die van belang is voor u en uw kind:      De mailadressen van de docenten en de mentoren

 • De overgangsnormen
 • De contactmomenten met de ouders
 • De regels rondom verzuim
 • De lestijden en de agenda
 • De vakanties
 • Ons privacyreglement

De overgangsnormen zijn te vinden op de website onder het kopje ‘Bevorderingsnormen’ op onze website.

5. Resultaten

Examenresultaten

                                               MAVO                    HAVO   VWO
2015-2016                               98%                      100% 100%
2016-2017                               98%                        88%   67%
2017-2018                               95%                        78%

Gemiddelde cijfers Centraal Examen 2015-2018

100%
                                                Nederlands           Engels Wiskunde Overige vakken
MAVO                                    6.50                        7.10 6.73 6.45
HAVO                                     6.41                        7.06 7.76 6.53
VWO                                       6.38                        7.16 7.39 6.45

6. Zorg en veiligheid

De Hugo de Groot is een veilige school, voor de leerlingen en de medewerkers. We hechten aan goede omgangsvormen en respectvol gedrag. De school heeft het gemeentelijke predicaat ‘Veilige School’. Op de website zijn het antipestprotocol, het schoolveiligheidsplan, het sociale medio protocol en de klachtenregeling te vinden, onder het kopje ‘Documenten’.

De school heeft een uitgebreid en specialistisch zorgteam: de zorgcoördinator, de intern begeleider en de schoolmaatschappelijk werker. Zij zijn elke dag beschikbaar voor ondersteuning bij problemen, zowel op cognitief als sociaal-emotioneel gebied. Eenmaal per week is er ook een schoolverpleegkundige aanwezig Daarnaast is er, via het Zorgadviesteam, makkelijk en adequaat contact met externe hulpverleners als dat nodig is. De aanspreekpersoon voor leerlingen en ouders is in eerste instantie de mentor. En anders de zorgcoördinator, mw. M. Minderman (m.minderman@osghugodegroot.nl).

7. Passend Onderwijs

De Hugo de Groot laat zo veel mogelijk leerlingen toe die minstens een MAVO-advies hebben. In het geval leerlingen mogelijkerwijze meer zorg behoeven dan wij kunnen bieden, treden we in contact met de afleverende basisschool en overleggen we wat de beste keuze voor de leerling is. Het Samenwerkingsverband Koers VO kan daarbij ondersteuning bieden. In het geval we moeten besluiten de leerling niet toe te laten,  verwijzen we door naar een school die wel de gewenste ondersteuning kan bieden. De inschrijfprocedure is in Rotterdam centraal geregeld via de Plaatsingswijzer. Alle informatie hierover is bij de basisschool bekend en staat op onze website.

8. Financiën

De school vraagt een bijdrage aan de ouders. Deze is vrijwillig. Wel kan het niet betalen van bij voorbeeld de reizen en de buitenschoolse activiteiten ertoe leiden dat leerlingen niet mee kunnen gaan. In het geval ouders de bijdrage niet kunnen betalen, kunnen zij contact opnemen met de directeur. Deze kan besluiten om vrijstelling van betaling te verlenen. De ouderbijdragen per leerjaar:

Klas 1:                                                                                      

Klas 2MHV, 3MHV, 4MHV, 5HV, 6V:

A.     Vrijwillig:                                                                           A: Vrijwillig
Schoolfoto’s:           € 10.- Schoolfoto’s:           € 10.-
Projectdagen:         € 30.- Projectdagen:         € 30.-
Feesten:                  € 15.- Feesten:                  € 15.-
Sportshirt:               € 15.- Kluisje:                    € 10.-
B.     Verplicht:                                                                           B. Facultatief: niet betalen = niet meedoen                            
Schoolreis:              € 150.- Mentoractiviteiten, afhankelijk van bestemming; contant
Schoolreizen in 3M, 4H, 4V en 5V
C.     Facultatief: niet betalen = geen kluisje/niet meedoen   
Kluisje:                    € 10.- ; contant

Mentoractiviteiten:  contant; afhankelijk van bestemming.

ISK:

A.       Vrijwillig

Schoolfoto’s            € 10.-

Projectdagen           € 30.-

Feesten:                  € 15.-

Sportshirt:               € 15.-

B.       Verplicht

Borg boeken:          € 50.-

C. Facultatief: niet betalen = geen kluisje/niet meedoen

Kluisje                      € 10.- ; contant af te rekenen

Mentoractiviteiten:  contant, afhankelijk van bestemming.

D. De laptop:

De leerling zorgt voor een eigen laptop. Indien noodzakelijk voorziet de school daarin:

Borg laptop             € 100.-

Huur laptop            €   25.-

9. Privacy

De Hugo de Groot valt onder het bevoegd gezag van Stichting BOOR en houdt zich derhalve aan de door haar vastgestelde  privacyverklaring waarin de verwerking van persoonsgegevens is geregeld:

Waarborgen van privacy en vertrouwelijkheid van informatie 

Voor stichting BOOR is het waarborgen van de privacy en de vertrouwelijkheid van informatie essentieel. Stichting BOOR spant zich in om de bescherming en het correcte gebruik van uw persoonsgegevens, zoals uw naam en adres, te waarborgen. In deze privacyverklaring kunt u lezen op welke wijze stichting BOOR uw persoonsgegevens verwerkt en beschermt.

Verzamelen en gebruiken van persoonsgegevens 

Indien onderwijs wordt gevolgd bij stichting BOOR, is het noodzakelijk dat bepaalde persoonsgegevens worden verwerkt.

Doeleinden van de verwerking 

Stichting BOOR zal uw persoonsgegevens slechts verwerken ten behoeve van de volgende doeleinden:

 • Het organiseren of het geven van onderwijs;
 • Het berekenen, vastleggen en innen van gelden;
 • Verantwoorden aan DUO (onderdeel van het ministerie van OCW), onderwijsinspectie en accountant;
 • Verstrekken van (digitale) leermiddelen;
 • Begeleiding leerling (pedagogisch dossier) en studieadvies;
 • Onderzoek;
 • Uitvoering of toepassing van een andere wet of taak van algemeen belang;
 • Het afhandelen van klachten en/of juridische geschillen;
 • Eventuele andere doeleinden zoals specifiek omschreven bij het verzamelen van de persoonsgegevens.

Categorieën persoonsgegevens 

Stichting BOOR verwerkt de volgende categorieën persoonsgegevens van u:

A. Contactgegevens: naam, e-mail, opleiding;

B. Contactgegevens: geboortedatum en geslacht;

C. Contactgegevens: overige gegevens;

D. Leerlingnummer;

Juli 2018

Scroll to top