Bevorderingsnormen

De vakken zijn ingedeeld in de volgende clusters.

[su_table]

Cluster 1 Cluster 2 Cluster 3
Nederlands Duits Lichamelijke opvoeding
Engels Frans Maatschappijleer
Wiskunde Geschiedenis Kunstvakken
  Aardrijkskunde Robuust rekenen
  Economie Robuust lezen
  M&O  
  Biologie  
  Natuurkunde (NaSk1)  
  Scheikunde (NaSk2)  
  Grieks  
  Latijn  

[/su_table]

Bevorderingsnormen naar alle klassen behalve de examenklassen:

 • Alle cijfers voldoende
 • 1 x 5
 • 2 x 5 (max. 1 x 5 in cluster 1)
 • 1 x 4 (4 niet in cluster 1)
 • 1 x 5 en 1 x 4 (max. 1 x 5 in cluster 1)

Bespreekzone:

 • 3 x 5
 • 2 x 5 in cluster 1
 • 1 x 4 in cluster 1
 • 2 x 4 (max. 1 x 4 in cluster 1)
 • 1 x 4 en 2 x 5 (max. 1 x 4 of 2 x 5 in cluster 1)
Overgangsnormen

Bevorderingsnormen naar de examenklas.

 • Alle cijfers voldoende
 • 2 x 5 (compensatie: 1x7 mavo | 2x7 of 1x8 havo/vwo) (max. 1x5 in cluster 1)
 • 1 x 4 (compensatie: 1x7 mavo | 2x7 of 1x8 havo/vwo) (4 niet in cluster 1)
 • 1 x 4 en 1 x 5 (compensatie: 2x7 of 1x8 mavo | 3x7 of 1x7 en 1x8 of 1x9 havo/vwo) (max 1 x 5 in cluster 1). Het vak waar een 4 voor behaald is, kan niet gekozen worden als examenvak op de mavo.

Bespreekzone:

 • 3 x 5
 • 2 x 5: geen compensatie mavo | 1 x 7 compensatie havo/vwo
 • 1 x 4: geen compensatie
 • 1 x 4 en 1 x 5: onvoldoende compensatie 1 x 7 mavo | 2 x 7 of 1 x 8 havo/vwo

Algemene bevorderingsregels.

 • Bij de overgangsbepalingen worden alle vakken betrokken waarin een leerling gedurende het schooljaar onderwijs heeft gehad.
 • Het eindcijfer van een vak is het afgeronde cijfer van het eindrapport.
 • Het schooljaar is ingedeeld in drie perioden.
 • De cijfers van de vakken in cluster drie gelden niet als compensatiecijfer.
 • Indien een leerling niet aan deze eisen voldoet wordt hij/zij niet bevorderd. De directie kan een leerling in bijzondere omstandigheden in bespreking brengen. Ouders kunnen hiertoe bij de directie een schriftelijk gemotiveerd verzoek indienen.
 • Aan het eind van het schooljaar geeft de schoolleiding een bindend studieadvies ten aanzien van het volgende leerjaar. Iedere leerling is hierbij een bespreekgeval.
 • Voor alle leerlingen uit leerjaar één en twee geldt dat doubleren niet mogelijk is, behoudens bijzondere omstandigheden. Bij een onvoldoende resultaat brengt de directie een bindend studieadvies uit.
 • Bij doubleren geeft de directie op basis van bespreking in de docentenvergadering een bindend studieadvies ten aanzien van het vervolg van de opleiding. Bijvoorbeeld: bij doubleren in 3 vwo is een overstap naar 4 havo bespreekbaar indien de leerling in cluster 1 en twee minimaal 55 punten heeft (bij 10 vakken).
 • Voor zowel N&T en N&G geldt: om in 4 havo of 4 vwo profielvakken te mogen kiezen moet de leerling voor de vakken natturkunde, wiskunde en scheikunde minimaal twee maal een zeven en één zes op het eindrapport hebben.

Bevordering dakpanklassen m/h en h/v.

 • Wij gaan uit van de afgeronde cijfers
 • Wij nemen de volgende vakken mee:  ne, en, fa, bi, wi, ak, gs.
 • 54 punten of meer > bevordering naar het hoogste niveau.
 • 51 punten of minder > bevordering naar het laagste niveau.
 • 52 of 53 punten besluit de vergadering.

(Daarbij wordt het oordeel van alle docenten gevraagd, ook van de vakken die voor de niveaubepaling niet meetellen.)

Scroll to top